Menu

Tamiya 1/48 KV-2 GIGANT

April 29, 2012 - Armour
Tamiya 1/48 KV-2 GIGANT

Tamiya 1/48 KV-2 GIGANT

 Completed 10 Feb 2009