Menu

Tamiya 1/48 KV-1

April 29, 2012 - Armour
Tamiya 1/48 KV-1

Tamiya 1/48 KV-1

Completed: 20 Jan 2008